Споразумение за партньорска програма

Това споразумение съдържа изцяло условията, които се прилагат за участието ви като член на партньорската програма в Eurotraders.eu.

Настоящото е легално споразумение между вас и eurotraders.eu. С натискането на бутона "ПРИЕМАМ" в края на текста, вие приемате това споразумение и утвърждавате и удостоверявате, че сте прочели, разбирате и се съгласявате с условията, изложени за партньорската програма, и се обвързвате спрямо условията на закона. НЕ може да бъдете член на програмата за съдружници, освен ако не приемете тези условия.

1. Записване в програмата. За да започнете процеса, ще получите апликация от нашия сайт. Вашият акаунт ще бъде моментално активиран в програмата. Ние ще направим оценка на профила ви, за да сме сигурни, че отговаря на всички правила и условия. Възможное да отхвърлим профила ви, ако преценим, че вашия сайт е неподходящ за Програмата по някаква причина, включително, но не ограничено до, ако сайтът ви включва изображения или съдържание, което е незаконно, клеветническо, нецензурно, тормози или по друг начин е нежелателно или нарушава авторски права.

2. Използване на линкове. Като партньор на Eurotraders.eu, вие можете да промотирате нашия сайт както желаете, стига да е в съответствие с условията на настоящото споразумение. Можете да използвате банер, бутон с линк и/или текст с линк, но без да е спам. Всяка дейност от вас или ваше име, която натрапва нашия сайт, например чрез изпращане на нежелани имейли, ще доведе до незабавното ви премахване от партньорската програма, като ще загубите всички натрупани комисиони до мемента. Допустимите рекламни линкове могат да съдържат търговските наименования, знаци и/или лого на Eurotraders.eu. При спазването на това споразумение, вие ще получите временно и непрехвърлимо право на достъп и възможност за сваляне на линкове и други промоционални материали, за да ги поставите във вашия сайт с единствена и изключителна цел да промотирате уебсайтове, притежавани, оперирани или контролирани от Eurotraders.eu. Използвайки връзките, вие се съгласявате, че ще сътрудничите изцяло с нас, за да се установим и поддържаме такива линкове. Връзката може да бъде променяна само визуално и с наше съгласие.

3. Комисион. Ние ще ви плащаме комисион, базиран на нашите цени. Процентът на този комисион подлежи на промяна отвреме навреме, за което ще ви уведомяваме 30 дни по-рано.

4. Плащане на комисиони. Дължимите ви комисиони ще се изплащат директно от Eurotraders.eu веднъж в месеца. Ще има 30-дневно задържане, от времето, когато генерирате регистрация, до момента на плащане. Ако през този период регистрирания потребител се възползва от нашата 30-дневна гаранция за връщане на парите, комисионът ви ще бъде премахнат. Няма да бъде платен комисион за регистрации от вас или вашата организация.

5. Отговорност. Вие ще бъдете единствено отговорен за разработването, експлоатацията и поддръжката на всички материали, които се появяват във вашия сайт. Ние не носим отговорност за разработването, експлоатацията и поддръжката на вашия сайт, както и за всички материали, които се появяват в него. Вие също така трябва да следите материалите, публикувани в сайта ви да не нарушават или пренебрегват никакви закони или права на трети лица (например, авторски права, търговски марки, защита на личните данни, или други лични или имуществени права), и да гарантирате, че не са клеветнически или незаконни по друг начин. Трябва да имате изрично разрешение за използване на авторски права или други права на собственост. Ние не носим отговорност, ако използвате защитени, с авторски права или други права на собственост, материали. Освен в случаите на изброеното по-горе, ние веднага ще прекратим участието ви в Програмата и ако счетем, че:

- Изпращате нежелани имейли, правите IRC публикации или каквато и да е друга форма на спам, включително, но не само, дискусионни групи, и по някакъв начин нарушавате анти-спам политиката на Eurotraders.eu или закона;
- Представите неточна или непълна информация на Eurotraders.eu, засягаща вашата идентичност, адрес или друга изискуема информация;
- Направите опит за измама, ощетите или ни заблудите по някакъв начин;
- Не представяте коректно нашия сайт и условията му;

6. Срок на споразумението. Срокът на това Споразумение ще започне след като ви приемем в партньорската програма и ще приключи, когато бъде прекратено от някоя от страните. Настоящото споразумение може да бъде прекратено както от нас, така и от вас по всяко време, със или без причина, като се даде предизвестие за прекратяване. Известието може да бъде изпратено по електронна поща. Ако това споразумение бъде прекратено, защото сте нарушили условията му, няма да получите никакви комисионни плащания, дори и за комисиони, получени преди датата на прекратяване. Ако настоящото споразумение се прекратява по някаква друга причина, вие ще спечелите комисионните върху продажбите, настъпили по време на срока на Споразумението, а комисионите, спечелени след датата на прекратяване ще бъдат изплатени, само ако свързаните с тях поръчки не са отменени или върнати. Ние запазваме правото си да откажем финалното плащане за разумен период от време, за да сме сигурни, че сумата е коректна.

7. Изменения. Mожем да променим условията и сроковете, съдържащи се в това споразумение, по всяко време и по наше усмотрение. Известие за всяка промяна, изпратено по електронната поща, ще се счита за предизвестие за промените. Измененията могат да включват, но не само, промени в: обхвата на наличните комисиони, графиците, процедурите за плащане, както и правилата на програмата. Те ще влизат в сила 48 часа след предизвестието, посочено по-горе, освен ако не сме посочили друго. Ако някое изменение е неприемливо за вас, можете да прекратите настоящото споразумение. Ако продължите участието си в програмата ни за съдружници, след публикуването на обявление за промяна или ново споразумение от нашия сайт, това ще означава, че сте приели промяната.

8. Взаимоотношения. Вие и Eurotraders.eu сте незавизими изпълнители и нищо в това споразумение не създава партньорство, франчайз отношения, трудово правоотношение или съдружие между нас. Вие нямате право да правите или приемате оферти от наше име. Нямате право да правите изявления, независимо във вашия сайт или на друго място, които да противоречат на точките от настоящото споразумение. Вие не сте агент на Eurotraders.eu и Eurotraders.eu изрично отхвърля отговорността за всяко ваше действие, което ще наруши нашите условия.

9. Ограничение на отговорността Ние не носим отговорност за косвени, специални, или последващи вреди, или каквито и да било загуби от приходи, печалби, или данни, възникнали във връзка с настоящото споразумение, дори ако сме били предупредени за възможността от такива щети. Нашето задължение, произтичащо по отношение на настоящата партньорска програма, не може да надвишава общата сума комисиони, платени или дължими по силата на това споразумение.

10. Условия за ползване. Ние не поемаме гаранции по отношение на партньорската програма или за някоя фирма или услуга, продавани чрез Програмата. Както и за това, че работата на нашия сайт ще бъде непрекъсната или без грешки, и не носим отговорност за последствията, ако нещо подобно се случи.

11. Заявления и гаранции. С настоящото декларирате и гарантирате пред нас, че това споразумение е било надлежно и валидно подписано и представено от вас, и представлява юридическо, обвързващо задължение, подлежащо на изпълнение от вас в съответствие с неговите разпоредби; и че изпълнението от вас на настоящото споразумение е в рамките на вашата правоспособност и сила; че сте били надлежно упълномощен за всяко необходимото действие от ваша страна; че не сте изисквали одобрението или съгласието на никой друг; не нарушавате разпоредба на закон, правило, наредба, разпореждане, решение или заповед, за които сте обект или които са задължителни за вас, или условията на друго споразумение, документ или инструмент, приложими към вас или обвързващи ви. Ако по законов ред бъде изискана информация от Eurotraders.eu за вас, поради разследване свързано с ваша незаконна дейност или друго подобно, ние ще сътрудничим, разкривайки необходимата информация за вас.

12. Поверителност. Ние може да ви разкрием определена информация, в резултат на участието ви в Програмата, която считаме за поверителна (наричана по-доу като "Поверителна информация"). За целите на настоящото споразумение, терминът "Поверителна информация" включва, но не само, всички изменения на сроковете и разпоредбите на тази партньорска програма, направени специално за вашия сайт, които не са на разположение на други членове на партньорската програма, на Eurotraders.eu, списъци на клиенти и доставчици, свързани с Eurotraders.eu и други членове на партньорската програма. Поверителната информация също така включва всяка информация, която ние определим за такава, по време на срока на настоящия договор. Вие се съгласявате: да не разкривате никаква част от нея, и че тя остава строго поверителна и не трябва да бъде използвана, пряко или непряко, от вас за вашите собствени бизнес цели или за никакви други цели, освен и единствено ако тя е общоизвестна или на разположение на обществеността, или, ако същата се изисква от закона. Ние не даваме никакви гаранции, изразени или косвени, по отношение на всяка информация, в това число: подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, или свобода от патентни, авторски права, търговски марки или нарушения, и не поемаме отговорност пред вас или пред друг за резултата от вашето или от това на трето лице, използване на информацията.

13. Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите, да защитавате и предпазвате служителите, директорите, персонала, агентите, филиалите, наследниците и правоприемниците на Eurotraders.eu, от и срещу всякакви искове, загуби, задължения, щети или разходи от всякакъв характер, понесени или претърпени от нас, включително "Загуби", доколкото тези загуби произтичат или са базирани на твърдения, че партньорската програма нарушава права на трети лица, а също и от нарушаване на всяко обещание или гаранция, направени от вас тук или във вашия сайт.

14. Други. Прекратени акаунти не могат отново да се включват към програмата, без нашето изрично писмено съгласие. Вие не можете да присвоявате това споразумение, по силата на закона или по друг начин, без нашето предварително писмено съгласие. В съответствие с това ограничение, Споразумението ще бъде задължително за страните и съответните им правоприемници и възложители, ще влиза в употреба в тяхна полза полза и ще бъде изпълнимо спрямо тях.

Това е легално споразумение между вас и Eurotraders.eu. С натискането на бутона "ПРИЕМАМ" вие декларирате, че сте прочели и разбирате условията, изложени тук, приемате тази партньорска и се обвързвате с разпоредбите й.

ПРИЕМАМ