Потребителско споразумение за Eurotraders.eu

Използването на уебсайта Eurotraders.eu и услугите, които предлагаме, представлява вашето приемане на всички условия, изложени по-долу в потребителското съглашение.

Eurotraders.eu си запазва правото да променя или изменя настоящото споразумение по всяко време. Промени или изменения ще бъдат публикувани в нашия сайт и влизат в сила до 30 дни от датата на която са публикувани на сайта. Ако не сте съгласни с тези промени, може да поискате да закриете профила си, като се свържете с нас.

Всички въпроси, свързани с настоящото споразумение Потребителят може да изпраща на имейл: Legal Support .

1. Право на участие / Регистрация
За да използвате нашите услуги, трябва да бъдете най-малко 18 години и да може да влизате в правно обвързващ договор, в съответствие с приложимите закони. Ако отговаряте на условията за използване на нашите услуги, трябва да завършите процеса на регистрация, който предоставя Eurotraders.eu с вярна и точна информация, както се изисква във формуляра за регистрация на Eurotraders.eu. Ако информацията, която предоставяте е установено, че са фалшиви или не-проверими, ние може да спрем или да прекратим регистрацията ви.

2. Eurotraders.eu служи само като място
Eurotraders.eu е интернет сайт, в който регистрираните потребители публикуват обяви за стоки, които притежават и желаят да продадат на открит търг. Регистрираните потребители могат да оферират за покупки или продажби на такива стоки. В нито един момент Eurotraders.eu не притежава или предлага собствени стоки за продажба или търг, нито участва в действителната сделка. Eurotraders.eu служи само като място, в което отделните продавачи и купувачи могат да участват в сделки помежду си. За сделки от частен характер, отговорността е изцяло на продавача да представи точно количеството, качеството, безопасността, автентичността, и наличието на позициите, които предлага, така както са описани в сайта. В случай на некоректно отношение или информация IP адреса ще бъде блокиран и повече няма да бъде допускан до участие. Ако кандидат-купувача иска да провери някаква информация за някоя позиция на продавача, изброена в Eurotraders.eu, за която възнамерява да постави на оферта, може да зададе въпроси на Eurotraders.eu или на продавача. Сайта не може да бъде отговорен за неосъществена сделка по вина на продавача или купувача. Ние насърчаваме открита комуникация между купувачи и продавачи, преди и по време на извършването на всяка сделка.

За сделки между фирми (търгове на едро) или между часни лица за сума на 2000лв. има специални правила за участие с цел да се гарантира на участниците сигурност, спокойствие и успешни сделки:

 • ПЪРВО: За да бъде допусната фирма до участие на търг като продавач, трябва да бъде проверена нейната регистрация в Търговския регистър. Не се препоръчва да участват фирми с дейност по-малка от шест месеца. В случай че дейността е по-малка от шест месеца Eurotraders.eu може да поиска допълнителна гаранция. Всяка фирма-продавач носи отговорност и неустойка за недоставяне на стоката до купувача. Това ще бъде упоменато в общ договор между съответната фирма и Eurotraders.eu.

 • ВТОРО: За допускане на фирма или лице като купувач, за определени стоки ще се изисква да бъде внесен задатък в размер на 10% от първоначалната цена, като гаранция по сметка на Eurotraders.eu. След приключване на търга сумата ще бъде възстановена по сметката на участника. В случай че е спечелил търга, сумата ще бъде прихваната и ще се доплати останалата дължима сума.

 • ТРЕТО: Начин на разплащане и получаване на стоките: След приключване на търга, спечелилия участник превежда дължимата сума по сметка на Eurotraders.eu, който от своя страна уведомява продавача и същия изпраща стоката според условията на сделката заедно с прилежащата фактура. След получаването, купувача има на разположение 24 часа за рекламация или други забележки. След този срок сделката се счита за приключена и Eurotraders.eu превежда сумата на продавача. (забележка: в случаите, когато доставката на стоката става по местоживеене на продавача, рекламацията става на място с протокол между двете страни).

3. Потребителска проверка
Заради трудности, свързани с осъществяването на контрола по интернет, Eurotraders.eu не е в състояние да гарантира, че потребителят е този за който се представя. В определени случаи, касаещи сделки със стойност над 2000лв. Eurotraders.eu може да изиска копие на документ за самоличност. Също така има рейтингова система за оценяване, която показва рейтинга на всеки участник и доколко благонадежден е той.

4. Спорове и Решения
Доколкото сделките касаят частни лица и не са обвързани по никакъв начин с Eurotraders.eu, споровете се уреждат между участниците, без намеса на сайта. За сделки между фирми и за сделки над 2000лв. Eurotraders.eu се явява посредник между страните и се стреми да гарантира коректното отношение и на двете страни с посочени по горе механизми. Това означава, че ще бъдат изискани съответните гаранции от продавача и купувача. В случай на некоректно или подвеждащо отношение или неизпълнение на поети ангажименти Eurotraders.eu си запзва правото да си търси правата по съдебен път.

5. Продажба в Eurotraders.eu
Чрез обявяването на даден продукт/и за търг или директна продажба в Eurotraders.eu, вие заявявате, че имате намерение и възможност да продаде продукта. Освен това заявявате, че всеки елемент, който предлагате за търг/продажба, не е в разрез с местните или държавни закони, наредби или насоки, които забраняват продажбата или разпространението му.

Обявите могат да включват едно или комбинация от следните:

 • Подробно и точно описание

 • Снимка на продукта

 • Линк към снимка на продукта (ако притежавате права за разпространение)

Обявите НЕ могат да съдържат информация, която:

 • Нарушава държавни и местни закони, които забраняват продажбата или разпространението на продукта.

 • Представлява нарушение към трети лица, авторски права, патенти или търговски марки и други.

 • Представлява фалшива реклама или погрешни сведения за стоката която се предлага за продажба.

 • Има изразена сексуална насока, съдържа или описва сексуални действия, голота, порнография или детска порнография, или би била обява като материал за възрастни. (Тези артикули могат да бъдат публикувани само в разделът за възрастни)

 • Ако в края на вашия търг, има участник, който отговаря или надвишава вашата обявена минимална оферта или фиксирана цена, вие сте длъжен да приключите сделката с кандидата/ите по реда и условията, посочени в обявата ви.

 • Нямате право да използвате вторижпрофил, за да наддавате на свой собствен аукцион по някаква причина.

 • Нямате право да привличате кандидати, които са пуснали оферти в търг, управляван от друг продавач, предлагащ стоки подобни или идентични с вашата.

 • Нямате право да обявявате продукти, от които имате на разположение ограничено количество, а сте ги публикували в същото време на друг търг в Интернет

 • Нямате право да публикувате продукти, които не са във ваше притежание в момента на търга, освен ако тази информация не е ясно посочена в рамките на описанието на артикула.

 • Ако публикувате холандски търг, продуктите трябва да бъдат подобни по размер, форма, цвят и описание.

6. Поставяне на оферта
Поставяйки оферта на продукт публикуван в Eurotraders.eu, вие заявявате, че имате намерение и възможност да го закупите за сумата, която сте посочили, ако до края на търга сте участникът с най-висока оферта.В случай на търг с фиксирана цена, ако офертата ви отговаря или надвишава заявената от продавача цена, вие се съгласявате да закупите продукта/ите в размера на печелившата си оферта.

Преди пускането на оферта в търг, трябва да сте сигурни, че разбирате всички срокове и условия на продажбата, както е посочено от продавача. Поставянето на оферта се счита за правено обвързващ договор в повечето държави. Ако имате някакви въпроси относно даден продукт или продавач, трябва да ги зададете преди пускането на офертата си.

Само в някои ситуации отказ на наддавача ще бъде приет. Тези ситуации могат да включват:

 • Продавачът е направил съществени изменения в описанието на продукта, след като офертата е поставена.

 • Продавачът е направил печатна грешка в описанието на продукта, която променя значението на думата/ите.

 • Свързали сте се с продавача и сте получи тяхното изрично разрешение да оттеглите офертата си.

Участниците в търга не могат да участват в следната дейност:

 • Наддаване с нереално висока оферта, с цел да разкриете офертите на другите участници и след това да се откажете от високата оферта и да наддадете с по-ниска като друг потребител. Ако установим такава постъпка, ще бъдат блокирани IP адресите и потребителските ID на участниците, които са поставили фалшивите оферти.

 • Поставяне на оферта, с цел да се установи фиксираната цена на продавача, а след това да се откажете и да наддадете по-късно с друг потребителски ID.

 • Наддаване за който и да е продукт, ако нямате намерение да го купите. Насърчаваме всички участници в Eurotraders.eu, ако имат някакви въпроси, които биха попречили на закупуването на продукта, да бъдат зададени преди поставянето на оферта.

 • С поставянето на офертата, заявявате, че покупката и/или доставката на изделието не е в разрез с местните и държавни закони, подзаконови актове или насоки по отношение на продажбата или разпространението на продукта.

7. Такси
Няма такси за регистриране или при закупуване на стоки, продавани в Eurotraders.eu. Всички такси се котират в български лева, освен ако не е посочено друго. Вие носите отговорност за плащане на дължими данъци и всякакви разходи за стоките , които предлагате в нашия сайт. Таксите за различните услуги, които желаете да използвате, са обозначени в съответните раздели. Заплащането става по банков път, с кредитна/дебитна карта или SMS. Други такси, които заплащат породавачите са за сделки, които, сайта контролира и гарантира (купувачът превежда парите по сметката на Eurotraders.eu и след получаване на стоката, Eurotraders.eu превежда сумата по сметката на продавача); таксите изглеждат по следния начин: за сделки до 100лв.-комисион 4%, от 101 до 1000лв.-3%, над 1001лв.-2%.

8. Лична информация
Лична информация е информацията, която предоставяте на Eurotraders.eu или на други потребители, когато:

 • Се регистрирате в сайта.

 • Разглеждате обява.

 • Поставяте оферта.

 • Оставяте коментар.

 • Предоставяте информация за кредитната/дебитната си карта.

 • Пускате на съобщения в която и да е зона.

 • Използвате имейл-услуги от сайта.

Вие сте отговорни за вашата лична информация. В случай, че информацията ви стане причина нашият доставчик на Интернет услуги, друг доставчик, агент или изпълнител да прекъсне своите услуги за нас, ние можем да премахнем вашият профил, заедно с цялата информация за вас.

Условията за използване на информация са обяснени в раздел Поверителност.

9. Парола
Не трябва да разкривате и споделяте паролата си на трети лица. Ако смятате, че паролата ви е застрашена, можете да я промените по всяко време, и толкова често, колкото желаете.

10. Публичен чат
Eurotraders.eu осигурява публични форуми, (наричани по-долу "Лобита"), в които регистрираните членове могат да публикуват съобщения и да влязат във взаимодействие с други потребители. Тези лобита са предвидени за комуникация в Eurotraders.eu. Eurotraders.eu не носи отговорност за съдържанието, публикувано в лобитата и се разграничава от мнението, изразено в тях.

Следните видове мнения или коментари, се считат за неприемливи, в което и да е лоби на нашия сайт. Публикуване на такива може да доведе до спиране на възможността ви да публикувате в нашите лобита или спиране на вашия акаунт в Eurotraders.eu.

 • Публикации, които съдържат какъвто и да е код, който би нарушил стабилността на сайта или възможността на други потребители да пускат коментари в лобито.

 • Публикации, които рекламират продукти, които сте пуснали за продажба.

 • Мнения, които съдържат нецензурни думи, или които са с клеветнически характер.

 • Мнения, които съдържат връзки към други сайтове за онлайн търгове.

 • Мнения, които съдържат снимки за възрастни, материали или връзки към тях.

 • Мнения, които разкриват лична информация за друг регистриран потребител.

 • Публикации, които са отрицателни по същество, тормозят или заплашват друг потребител или член на персонала на Eurotraders.eu.

Допълнителни условия могат да бъдат публикувани, и изменяни, по отношение на използването на нашите чат антрета.

11. Обратна връзка
Eurotraders.eu осигурява на регистрирани потребители възможност да добавят коментар за опита си в търговията с други регистрирани потребители, чрез нашата система за обратна връзка. Следните действия във връзка с използването на системата за обратна връзка са забранени:

 • Заплашване на друг потребител с отрицателен коментар, ако откаже да извърши някакво действие, които не е свързано с неспазване на условия за конкретния артикул, ако не е свързано с този потребител, или ако двамата не са успели да се споразумеят за реда и условията на търга, които не са посочени в първоначалния текст на обявата.

 • Оставянето на обратна връзка, която съдържа вулгарни или нецензурни думи.

 • Оставянето на обратна връзка, която разкрива лична информация за потребителя.

 • Оставянето на коментари, които са отрицателни по същество, в полето за Позитивни коментари.

Eurotraders.eu ви дава възможност да "Отмените" отрицателен коментар в рамките на 30 дни от датата на публикуване. Не бива да се злоупотребява с тази опция. Оставянето на множество негативни коментари, и изтриването им по-късно, може да доведе до спиране на вашата регистрация и акаунт.

В случай, че статусът ви за обратна връзка достигне -4 (отрицателни) профилът ви може да бъде прекратен.

Очаква се, че ще използвате системата за обратна връзка по начин, който подкрепя и поддържа целостта на системата за обратна връзка.

12. Поверителност
Eurotraders.eu е предприел няколко стъпки за да защити и да предотврати злоупотреба с личните ви данни и информация. Можете да прегледате раздела Поверителност.

13. Уведомяване
Цялата комуникация между двете страни (вие и Eurotraders.eu) ще бъде направена чрез имейл, сертифицирана поща или препоръчано писмо. Уведомяванията ще ви бъдат изпращани на имейлът, който сте посочили при регистрация или който, в настоящия момент се намира в акаунта ви. В този случай, освен ако не се окаже, че имейлът ви е невалиден, уведомяването ще се счита за получено 24 часа след изпращането на имейла. Обявленията за евентуално изменение на сроковете и условията на Споразумението за потребителя могат да се дават чрез публикуване в сайта, ще се считат за дадени и ще влизат в сила 30 дни от момента на това публикуване.

14. Ограничение на отговорността
В никакъв случай Eurotraders.eu (включително нашите доставчици, служители, директори, персонал) не носи отговорност за загуба на печалба, приходи или непредвидими, случайни или последващи щети (включително причинени поради небрежност) в резултат на или във връзка с това споразумение или използването на сайта.

Сайта и услугите са предложени "КАТО Е" и "КАТО НАЛИЧНОСТ", без никакви гаранции или предупреждения, изразени или подразбиращи се. Ние и нашите доставчици отказваме косвените гаранции за собственост, продаваемост, годност за определена цел или нарушение.

15. Освобождаване от отговорност
Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите Eurotraders.eu, неговите служители, персонал, дружества майки, дъщерни предприятия, предприемачи, търговци или филиали от всеки иск или претенция, включително от трети лица свързани с вас по някакъв начин, използвайки Eurotraders.eu.

16. Правна отговорност
Ваша е отговорността да се съобразите с всички приложими закони, наредби и постановления, свързани с ползването на услугите ни, офериране, разглеждане на обява, покупка и продажба на артикули през нашия сайт.

17. Без партньорство
Вие и Eurotraders.eu действате като независими изпълнители. В нито един момент нямате взаимоотношения на партньори, агенция, съвместна дейност, работник-работодател или по смисъла на франчайз.

18. Нарушение на Споразумението
Ние може да закрием профила ви временно или за постоянно, ако нарушите настоящия договор. Това включва спиране или прекратяване на обяви, които сте публикували, без възстановяване на такси или обезщетение, което бихте поискали за провален бизнес.

19. Общо
Това споразумение представлява пълноправен договор. При регистрация в Eurotraders.eu вие се съгласявате с него.

20. Оповестяване
Услугите се предлагат от Eurotraders.eu. Всички въпроси, можете да зададете на следния адрес:
Eurotraders.eu
Гр. София
Надежда, бл. 236
Офис - Eurotraders.eu